Sota control: monitoritzant Internet (III)

Omplim la bústia de l’adreça electrònica de la feina amb tot tipus de correus. Si bé normalment relacionats amb la feina i les tasques del dia a dia, és inevitable que entre tots ells també en trobem de tipus personal, vinculats als estudis o fins i tot a altres feines. Ara bé, quan aquest tipus de correus comencen a ser els habituals envers els vinculats al treball diari, és quan podem tenir un problema. D’arribar-se a aquesta situació, l’empresari, legitimat per l’Estatut dels treballadors, voldrà comprovar si les sospites sobre una conducta inadequada del treballador són o no reals. Què s’ha de tenir en consideració?

Resulta necessari en primer lloc que l’empresari hagi complert amb tot allò indicat a l’anterior article, principi de proporcionalitat i informació prèvia sobre com es podrà fer servir el correu, Internet o altres eines TIC que posi a disposició del treballador. Fet això serà moment de requerir accés i còpia del contingut del disc dur del treballador a efectes de determinar si s’està donant una conducta abusiva.

Però, quina és la forma correcta per accedir a l’ordinador d’un treballador? Certament l’ordinador és propietat de l’empresari, però també és veritat, com ha dit el Tribunal Suprem a la sentència de 26/09/2007, que existeix per part del treballador una expectativa de confidencialitat sobre els usos personals moderats que pugui fer d’aquests equips informàtics. Ara bé, sense que aquesta expectativa arribi a configurar-se com un límit absolut del control empresarial. Per tant, pot l’empresari accedir a l’ordinador del treballador? Sí. Ho pot fer de qualsevol manera? No és recomanable.

Continua llegint ‘Sota control: monitoritzant Internet (III)’

Share

La Fuerza innovadora llega al Departamento de Administración

Aún estando en la Sociedad de la Información, sería iluso no reconocer que siguen existiendo necesidades y dificultades en la misma. Evidentemente que dichas necesidades no son las mismas que en décadas anteriores, pues los recursos con los que contamos hoy en día han evolucionado considerablemente.

Uno de dichos recursos, es lo que se conoce como “innovación tecnológica”, y es el principal objetivo de la Fundación iBit desde su creación. Cuando hablamos de innovación lo que se pretende es crear soluciones creativas para situaciones reales de necesidad, y todo ello haciendo uso de la tecnología.

Continua llegint ‘La Fuerza innovadora llega al Departamento de Administración’

Share

Pla de beques a la Fundació iBit

La Fundació iBit pràcticament des dels seus inicis ha col·laborat activament amb la Fundació Universitat Empresa en el desenvolupament de programes de cooperació educativa a través del qual els estudiants de la Universitat de les Illes Balears poden accedir al coneixement de les tècniques i metodologia de l’entitat com a complement pràctic de la seva formació teorica. Aquest tipus de convenis està regulat pel Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny.

Per als estudiants suposa una estupenda oportunitat de realitzar el projecte fi de carrera enfocat a les actuacions i projectes que es porten a terme en la Fundació, amb la possibilitat d’aportar noves idees que es poden incorporar al desenvolupament dels mateixos. Continua llegint ‘Pla de beques a la Fundació iBit’

Share

Compartir coneixement des del sector públic

La societat del segle XXI és defineix com la Societat de la Informació i del Coneixement, una societat on les noves tecnologies impregnen la vida política, econòmica, empresarial, social i humanitària, concretant i facilitant noves vies d’interacció entre els subjectes.

L’administració pública i els organismes del sector públic no poden ser aliens a aquesta realitat, requerint-se una modernització en la manera d’afrontar les tasques diàries i les relacions amb la societat. En aquest sentit, la informació suposa coneixement i molta documentació produïda per entitats públiques és d’interès fonamental per empreses o ciutadans. Sota aquest context es van promulgar fa tres anys 2 lleis que recollissin aquest nou moviment: són la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (en endavant LAECSP) i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic (en endavant LRISP).

Continua llegint ‘Compartir coneixement des del sector públic’

Share

Monotonia administrativa versus novetats en la gestió

En termes generals, el Departament d’Administració sol ésser un dels més monòtons dins cada organització ja que la tasca que fan és pràcticament sempre la mateixa. Hi ha poca varietat d’un mes a l’altre, fins i tot d’un any a un altre a no ser que es produeixen modificacions legislatives que afectin a parts fonamentals de la tasca diària: comptabilitat (nou Pla General Comptable, pujada de l’IVA, etc.), recursos humans (reforma laboral), etc.

La Fundació iBit no es una excepció en aquest sentit, malgrat que això no implica necessàriament que el treball sigui avorrit, ni molt manco, La tasca administrativa pot resultat molt gratificant, sobre tot a nivell personal, encara que a vegades no sigui lo suficientment valorada per la resta de l’organització, a pesar de la seva importància dins la bona marxa de la entitat. Quan les coses funcionen, l’equip del departament d’administració es sent part important dels resultats aconseguits.

Continua llegint ‘Monotonia administrativa versus novetats en la gestió’

Share

El repte de la innovació en la contractació pública

Amb la transparència i la igualtat d’oportunitats com a objectius, des de l’equip de contractació de la Fundació iBit s’impulsen iniciatives de caire innovador. La Fundació té al seu abast un conjunt de persones preparades, amb un fort caràcter innovador i un perfil orientat a les TIC que desenvolupen les tasques de contractació.

La Llei de Contractes del Sector Públic obliga a donar publicitat a totes les contractacions que superin el llindar dels 59.999,99 euros sense IVA. No obstant això, la Fundació iBit ha establit com a norma interna que es licitin pel procediment obert, sempre que sigui possible, totes les licitacions que impliquin una despesa superior als 17.999,99 euros. En ocasions, per motius de terminis, inviabilitat tècnica o l’interès general i sempre que la llei ho permeti,fan que sigui recomanable emplear models contractació sense publicitat.

Continua llegint ‘El repte de la innovació en la contractació pública’

Share

Cómo aprovechar las herramientas TIC: agendas online

Antiguamente se utilizaban las agendas de sobremesa en las que se anotaban todas las reuniones y eventos que teníamos programados.

Gracias a las nuevas tecnologías hemos podido avanzar para no tener que llevar encima la agenda estilo libro que pesaba demasiado y que si un día la extraviabas habías perdido parte de tu vida.

Desde la Fundación iBit hemos apostado por una solución sencilla y gratuita como es Google Calendar, una herramienta al alcance de todo el mundo que tiene muchas ventajas.

Continua llegint ‘Cómo aprovechar las herramientas TIC: agendas online’

Share

Procediments en la gestió de projectes: punt de partida de la innovació administrativa

Des de fa uns anys, a la Fundació iBit esteim vivint una etapa de canvis que tenen com a objectiu final aconseguir una gestió més eficaç i eficient de la innovació.

Un d’aquests canvis és la introducció d’un manual de procediments en la gestió de projectes. El punt de partida va ser el projecte OpenKm, duit a terme gràcies a l’ajuda concedida pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears, en el marc del Plan Avanza 2006-2010.

Continua llegint ‘Procediments en la gestió de projectes: punt de partida de la innovació administrativa

Share

Creative Commons: Compartint Coneixement

Les llicències Creative Commons (en endavant CC) sorgeixen de la CreativeCommons.org, una organització sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és permetre tant als autors com als usuaris poder compartir i a la vegada protegir les seves obres. Com? Creant seguretat jurídica.

L’objectiu d’una llicència CC sempre és doble, compartir i protegir l’obra original. Per regla general, CC permet la còpia, distribució i comunicació pública d’una obra. Després l’autor pot decidir, entre d’altres coses, sobre els usos comercials o no de la seva obra així com sobre les modificacions o no que es puguin fer d’ella.

Continua llegint ‘Creative Commons: Compartint Coneixement’

Share

La innovació en la gestió interna de la Fundació iBit

L’àrea de Gestió i Suport a la R+D+I la conforma un equip de persones molt qualificades, tant personal com professionalment, i que amb entusiasme i bon fer treballen per a millorar tant la gestió interna de la Fundació, des de les seves diverses vessants (comptabilitat, contractació, control pressupostari, logística, serveis jurídics, etc), com la gestió financera dels projectes de R+D+i que es desenvolupen a la Fundació, optimitzant els recursos humans i materials dels quals disposa.

Els objectius fonamentals als quals destinem els nostres esforços són:

  • Gestió eficient i eficaç: optimització de recursos i procediments
  • Equilibri pressupostari
  • Estructura estable de finançament
  • Innovació administrativa
  • Suport a la R+D+I des de la perspectiva econòmico-financera i de la gestió de recursos
  • Formació de professionals i transferència cap al mercat laboral

Continua llegint ‘La innovació en la gestió interna de la Fundació iBit’

Share