Taules Estàndar Sanitàries, una visió de futur

Dins el dia a dia de qualsevol persona hi poden aparèixer moments en què la necessitat de certa informació molt concreta es fa palesa. Si, per exemple, volem trucar a qualcú de qui no sabem el número de telèfon, si no sabem on és un carrer o si no sabem què significa una paraula, aleshores se’ns presenta la necessitat de consultar uns catàlegs senzills d’informació com són una guia telefònica, un carrerer o un diccionari. Aquest mecanisme de recerca d’informació dins estructures més o manco estandaritzades (llistats ordenats, mapes, taules) és el camí que hem après per adquirir i fer servir nova informació en benefici propi, sempre i quan l’origen d’aquesta informació sigui d’una confiança contrastada.

En aquest marc operatiu, el departament de salut de la fundació IBIT, dins el CCI, treballant en el projecte Història de Salut (HSAL) en col·laboració amb l’IB-Salut, ha posat en marxa el disseny i creació d’un nou servei d’informació de referència que contindrà i oferirà (via telemàtica) tots els catàlegs de dades que es fan servir dins l’àmbit informàtic sanitari. S’ha d’entendre per catàleg un conjunt d’informació semànticament relacionada, amb una estructura ordenada i ben definida, i que sigui fàcilment consultable. El per què d’aquest nou projecte és la necessitat de facilitar que tots els sistemes informàtics amb què es relaciona l’IB-Salut facin ús dels mateixos codis identificadors a l’hora de remetre’s informació de forma eficient i lliure d’errors. Dins les virtuts dels ordinadors, per desgràcia dels sofrits informàtics, no hi ha la de reconèixer una mateixa informació presentada de vàries maneres i per una màquina no és el mateix una ‘A’ que una ‘a’, un ’01′ que ’1′ o ‘Santanyí’ que ‘SANTAÑI’.

És aquí on entren en joc les renovades TES (Taules Estàndar Sanitàries). Hem de dir “renovades” perquè partim d’un escenari on ja es fa ús de taules de codificació d’informació (és una necessitat imperativa dels sistemes informàtics) però on l’estructura, fiabilitat, facilitat de consulta, completesa i d’altres aspectes tècnics no oferien el 100% de confiança que hom pot demanar a l’hora d’aconseguir aquest benefici de què parlàvem. Aleshores, s’estan dissenyant i programant unes TES robustes, modernes i completes, amb noves i ampliades funcionalitats per tal de fer arribar a tothom que ho necessiti aquella informació que farà que els seus sistemes informàtics s’entenguin amb els de l’IB-Salut. En un futur proper es desenvoluparan serveis de modificació i notificació de canvis per tenir una eina potent que faciliti l’àrdua tasca que suposa la gestió de canvis, font de molts d’errors quan aquests canvis no es propaguen adequadament a tots els sistemes afectats. Es farà una revisió i depuració de dades, es programaran nous i àgils serveis web que faran de portes de consulta, s’inclouran catàlegs estàndar d’àmbit internacional (HL7) i nacional (catàlegs oficials de l’Instituto Nacional de Estadística), i, en resum, s’intentarà fer un punt de referència on trobar tot allò que faciliti l’intercanvi d’informació per fer que el servei sanitari tengui la confiança contrastada que tots desitgem.

Share

2 comments to Taules Estàndar Sanitàries, una visió de futur