I tu, també Virtualitzes?

El món de l’allotjament de projectes webs està canviant, ara es persegueix treure el màxim rendiment als servidors, aprofitant al màxim tots els seus recursos de hardware i a la vegada estalviar energia. La tecnologia de la virtualització és la tendència que s’està imposant i està arribant a la seva maduresa.

Però, sabem què és la virtualització i els beneficis que ens aporta?

La virtualització no deixa de ser un programa que simula, a la vegada, altres ordinadors, que s’anomenen màquines virtuals. L’idea és compartir els mateixos recursos de hardware del servidor físic entre les diferents màquines virtuals creades. D’aquesta forma tendríem diferents ordinadors que s’executen i funcionen de forma independent damunt d’una màquina física. Hi ha diferents programaris que ens permeten fer aquest procés, com per exemple VMware, VirtualBox, Citrix, etc

Beneficis de la virtualització

 • Cada projecte esta allotjat a una màquina: no hi ha interferències entre projectes.
 • Customització de màquines: es pot configurar cada màquina virtual com es desitgi. Es poden crear diferents màquines adaptant els recursos (memòria, disc, CPU) segons les necessitats.
 • Disminució de l’espai físic que ocupen els servidors, al necessitar tenir menys servidors.
 • Estalvi energètic (tant elèctric com climatització).
 • Possibilitat d’aturar màquines virtuals fàcilment.
 • Possibilitat de migrar màquines virtuals a altres màquines físiques. Si s’espenya un servidor, és fàcil recuperar l’estat de tots els projectes que allotjava.
 • Facilita el procés de backups. El backup es pot fer copiant tota la màquina virtual.
 • Facilita el tancament i posterior recuperació de projectes. Si es tanca un projecte es pot guardar una còpia de la màquina virtual. Si s’ha de recuperar facilita molt el procés, ja que simplement s’ha de restaurar la màquina virtual, que ja conté tot el SO, llibreries i programari necessari.
 • Facilitat i rapidesa en la posta en marxa de projectes.
 • Migració de sistemes antics. La virtualització permet executar sistemes antics sobre un hardware virtualitzat compatible. Això permet la migració de servidors antics cap a hardware nou amb un impacte mínim.
 • Augmenta la fiabilitat del sistema: un error de sistema en una màquina virtual no afecta a les demés màquines virtuals que s’executen sobre el mateix hardware.
 • Millora en els processos de clonació i copia de sistemes: més facilitat en la creació d’entorns de proves que permeten la posta en marxa de noves aplicacions sense afectar a l’entorn de producció.
Share

1 comment to I tu, també Virtualitzes?