Beneficis del Pla ANIBAL.

És un creença generalitzada que el desenvolupament TIC d’una regió sol anar lligat al seu desenvolupament general, al seu nivell de renda, als recursos disponibles, el dinamisme de les seves empreses… . En aquest sentit la paulatina materialització del Pla ANIBAL està resultant un element dinamitzador de les TIC en l’entorn de la comunitat autònoma de les Illes Balears a tots els nivells mesurables. A les administracions com a promotores, clients i usuàries finals, millorant la seva relació amb la ciutadania a través de la potenciació dels canals telemàtics i enfortint la cooperació interadministrativa a través de la implantació de serveis interoperables. Al sector privat de base tecnològica com a proveïdor de solucions, enriquint i aportant el seu coneixement i impulsant la seva competitivitat. A la ciutadania afavorint l’accés a les noves tecnologies i aprofitant-se dels beneficis que aporta. En definitiva, en termes TIC, el Pla ANIBAL està oferint un important ventall d’oportunitats i obrint nous mercats per que les empreses creïn i inclús exportin tecnologia de creació local.

L’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica de la Fundació iBit, com a ens responsable de la dinamització, impuls i execució del Pla ANIBAL, així com de la seva coordinació a nivell autonòmic, insular i local, és conscient dels beneficis que se’n deriven i per tal d’afavorir-los es marca com objectius els següents reptes.

  • Potenciar les actuacions de forma coordinada, per tal de racionalitzar-les i evitar duplicitats en les inversions.
  • Potenciar el transvasament de coneixement i eines entre administracions per tal de d’evitar inversions innecessàries
  • Evitar la fragmentació de les eines que s’implanten per tal d’abaratir les inversions en manteniment i implantació.
  • Posar a l’abast noves eines basades en programari lliure de llicències privatives per abaratir-ne el cost d’operació i afavorir la competència entre proveïdors.
  • Impulsar la interoperabilitat efectiva entre administracions per tal d’abaratir costos derivats de de desplaçaments innecessaris, de l’emissió de documentació en paper, d’espais d’emmagatzematge de documents, etc.
  • Ajudar als ens a executar projectes concrets, per tal d’enforcar-ne la inversió i obtenir-ne el màxim profit.
  • Assegurar la validesa jurídica present i futura de les actuacions per tal de potenciar la confiança en l’administració electrònica tant a les administracions com a la ciutadania.
Share

3 comments to Beneficis del Pla ANIBAL.