Tenim assegurada la continuïtat del negoci?

Aquesta setmana podem llegir en el blog de l’observatori de seguretat de l’Inteco un estudi molt interessant sobre l’estat de la PIME espanyola davant dels riscs i la implantació de plans de continuïtat de negoci. L’estudi fa un anàlisi estadístic d’un conjunt d’empreses per tal d’obtenir resultats i conclusions que ens puguin aportar coneixements i millors pràctiques de continuïtat de negoci. En la seva web ja ens aportaven una guia pràctica, la qual estan renovant amb els resultats d’aquest darrer estudi.

Entre les dades més significatives de l’estudi hi trobam que durant els 3 mesos analitzats el 43,3% de les empreses han sofert qualque tipus d’incidència. Si l’extrapolam a un any sencer, o a més durada, queda clar que els riscs són molt elevats per a no tenir-los en compte. L’estudi revela que un 57,3% de les empreses no té cap protocol de recuperació.

Entre els diferents problemes destaquen la falta de serveis per part de proveïdors, els atacs informàtics, les caigudes dels sistemes de suport (climatització, línies de comunicacions), caigudes dels sistemes i/o aplicacions, pèrdues de dades de negoci crítiques, danys físics en les instal·lacions i equips, … Entre les causes: el desconeixement sobre les pèrdues econòmiques derivades dels incidents, els requeriments de seguretat a exigir als proveïdors, el desconeixement de les amenaces, els sistemes obsolets, la falta d’assessorament, els pressuposts, la inversió, … És per tant una lectura molt interessant i recomanada, la qual ens ajudarà a conèixer l’estat actual dels procediments i avaluar els possibles impactes, tant econòmics, operatius, d’imatge i reputació, o legals, que poden provocar aquestes caigudes.

Llegint l’informe revius moltes de les situacions viscudes dins de la pròpia empresa, i que ens dugueren a l’elaboració de plans i sistemes com l’esbossat breument en un anterior post, els quals necessiten constantment dedicació, manteniment, renovació i innovació.

Aquests tipus d’estudis són una bona font d’informació, per saber la situació del mercat, dels serveis oferts i observar la Societat de la Informació. En aquesta línia l’iBit hi treballa amb l’Observatori (OBSI) amb estudis com el comentat a “Que uso hacen los comercios baleares de las TIC?“.

En conclusió, els procediments de seguretat, de recuperació de dades davant desastres, el Pla de continuïtat de negoci, …, són una feina fosca, però totalment imprescindibles.

Share

1 comment to Tenim assegurada la continuïtat del negoci?