Pla ANIBAL, compartim?

Tal i com ja es va explicar al post “Pla ANIBAL: les administracions col·laboren” l’objectiu del Pla és que les administracions col·laborin i comparteixin coneixament i tecnologia. Per tant les diferents tasques i la plataforma tecnològica que es proposa al Pla ANIBAL sempre s’executen tenent en compte aquestes premises.

Anem a veure amb més detall algunes de les tasques que es defineixen:

  • Desenvolupament normatiu. Cada administració ha de regular l’ús de l’administració electrònica a la seva entitat. Per això s’ha elaborat una ordenança tipus que cada ajuntament pot adoptar o adaptar a les seves necessitats sense necessitat de partir de zero.
  • Catàleg de procediments. Les administracions han d’oferir un catàleg de procediments als ciutadans on s’especifiqui la informació bàsica de cada procediment o tràmit. Així des de la OTAE (Oficina Tècnica d’Administració Electrònica) estem elaborant un primer catàleg que pugui servir de base a totes les entitats locals de les Illes Balears. A més treballam per tal de que els procediments es classifiquin seguint els mateixos criteris a totes les administracions.
  • Revisió de procediments. L’objectiu de l’administració electrònica no és seguir fent les coses igual que es fan ara però en digital, sinó que s’han de millorar els processos, optimitzan-los i llevant tot allò que no aporta res. En aquest cas el que feim és anar revisant processos i posar-los a disposició de tothom per tal de poder reaprofitar aquesta feina.

Per altra banda el Pla ANIBAL defineix una plataforma tecnològica que es posa a disposició de totes les administracions per tal de que es puguin reutilitzar. En aquest cas estem parlant, entre d’altres, de:

  • SISTRA. Sistema de tramitació que permet establir la relació del ciutadà amb l’administració. Permet iniciar tràmits a través de formularis on-line, registrar, signar, pagar taxes, rebre avisos i notificacions…
  • ROLSAC. Gestor de continguts orientat a processos administratius. Permet gestionar les dades del catàleg de procediments.
  • Registre d’entrada/sortida. Aplicació web que implanta les funcionalitat que ha de tenir el registre.
  • HELIUM. Gestor d’expedients intern, permet distribuir les tasques i el fluxe de treball entre els treballadors implicats en la resolució d’un expedient.
  • Interconnexió de registres. Aplicació que permet interconnectar registres de diferents administracions.
  • Plataforma d’interoperabilitat. Permet interoperar a diferents administracions d’acord amb el paradigme SOA.

En futur posts anirem contant amb més detall cada una d’aquestes tasques i la pròpia plataforma tecnològica, però el que voldria destacar és que sempre feim feina compartint el que es fa entre les diferents administracions per tal de que aquestes siguin més eficients i optimitzin els recursos de que es disposen.

Share

4 comments to Pla ANIBAL, compartim?