SISTRA: La porta electrònica de les administracions

Dins el marc de l’estratègia del Pla Anibal, s’han alliberat com a programari lliure un conjunt d’eines per tal de permetre a les administracions públiques de les Illes Balears complir amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Pot ser una de les més importants és el sistema de tramitació SISTRA. Es tracta d’un producte desenvolupat pel Govern de les Illes Balears, i del qual se’n va alliberar el seu codi font.

Aquest producte té, entre d’altres funcionalitats, la de permetre al ciutadà complimentar un tràmit amb l’administració de forma telemàtica, o la d’emetre notificacions telemàtiques. Avui ens centrarem amb la realització de tràmits.

Per explicar en què pot consistir un tràmit a complimentar per un ciutadà pensem per exemple en la sol·licitud d’un gual permanent per a un habitatge. Es tracta d’un procediment bastant comú que cada ajuntament regula mitjançant una ordenança pròpia, però com a norma general, per realitzar la sol·licitud haurem d’emplenar un formulari on haurem d’indicar per exemple l’adreça de l’habitatge on es sol·licita el gual, el nombre de places de l’aparcament, s’haurà d’aportar una fotografia de l’entrada de vehicles per la que es sol·licita el gual, i s’haurà de pagar una taxa per l’expedició del gual. Ens haurem de dirigir a l’ajuntament amb el formulari emplenat, la fotografia, i un resguard d’haver pagat la taxa, i ho haurem de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament, on un funcionari ens ho segellarà i ens quedarem una còpia de la sol·licitud.

Precisament aquest tipus de coses és el que ens permet modelar SISTRA, de manera que podem crear tràmits amb les següents passes, que poden ser opcionals:

  • Identificar-se mitjançant un certificat digital o mitjançant una clau d’accés.
  • Emplenar un formulari, amb l’ajuda d’un assistent amb les dades necessàries per l’administració.
  • Aportar un conjunt de documentació, com imatges, documents PDF, …
  • Realitzar el pagament de taxes o preus públics online mitjançant una passarel·la de pagaments.
  • Realitzar la signatura electrònica de la sol·licitud.

SISTRA emmagatzemarà la sol·licitud, creant un assentament al registre d’entrada de l’administració, i retornant un justificant signat de la sol·licitud que el ciutadà podrà guardar per tenir constància de la mateixa.

La implantació de tràmits de forma telemàtica té una sèrie d’avantatges molt evidents pel ciutadà, com són el poder realitzar el tràmit en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, i evitar així desplaçaments i coes a uns horaris normalment incompatibles amb la feina de cadascú.

Un altre avantatge derivat de l’automatització del tràmit és també que s’eviten problemes de lectura derivats de dades manuscrites. També, donat que els camps s’emplenen mitjançant un assistent on es poden incloure validacions per garantir la coherència dels camps, o reduir el valor d’un camp a una selecció d’opcions, fa més improbable que hi hagi inconsistències o omissions als formularis.

Actualment SISTRA és el sistema de tramitació emprat pel Govern de les Illes Balears. També està en procés d’implantació al Consell Insular de Mallorca, així com a varis ajuntaments.

Podeu trobar documentació sobre l’eina SISTRA a l’apartat de documentació del Pla Anibal. D’altra banda el codi font es pot aconseguir del projecte corresponent a la forja de projectes de programari lliure SourceForge.

Share

2 comments to SISTRA: La porta electrònica de les administracions