Convenis primer quadrimestre 2012

L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits referida al quadrimestre anterior, així com la motivació de la utilització de la figura del conveni de col·laboració i les raons que impedeixin la concurrència de l’oferta i excloguin la subscripció d’un contracte administratiu o la concessió d’una subvenció.

En compliment d’aquest article, la Fundació iBit fa pública la següent relació de convenis suscrits durant el primer quadrimestre de 2012,  juntament amb la justificació de la utilització de la figura de conveni:

- Conveni de col·laboració entre BITEL BALEARS INNOVACIÓ TELEMÀTICA S.A. (BITEL), FUNDACIÓ ILLES BALEARS PER A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (IBIT) i PARCBIT DESENVOLUPAMENT S.A. (PARCBIT). Informe justificatiu.

 

 

Share

Comentaris tancats.