Publicades tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat

El passat dia 26 de juliol es varen publicar al BOE tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat, a partir d’ara NTI, d’obligat compliment per part de les administracions públiques, tal com es descriu a la disposició adicional primera del RD4/2010 de 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

Les NTI desenvolupen aspectes concrets en diversos àmbits de la interoperabilitat, necessaris per assegurar els aspectes més pràctics i operatius de la interoperabilitat entre les Administracions públiques i amb el ciutadà.

Aquestes tres noves NTI son les relatives a Protocols d’intermediació de dades, de Relació de models de dades i de Política de gestió de documents electrònics.

La NTI de Protocols d’intermediació de dades té per objectiu establir les especificacions per a l’intercanvi intemediat de dades entre Administracions Públiques, o Entitats de Dret Públic vinculades o dependents d’aquelles.

La NTI de Relació de models de dades té per objecte definir les condicions per establir i publicar models de dades que tinguin el caràcter de comuns en l’Administració i aquells que es refereixin a matèries subjectes a intercanvi d’informació amb els ciutadans i altres administracions, així com les definicions i codificacions associades, de cara a la seva publicació en el Centre d’Interoperabilitat Semàntica.

La NTI  de Política de gestió de documents electrònics té per objecte establir les directrius per a la definició de polítiques de gestió de documents electrònics.

A la web del Pla ANIBAL, anam desgranant i analitzant l’objece, àmbit d’aplicació, l’abast, requeriments, …, de cada una d’aquestes NTI a mesura que es van publicant al BOE, amb l’objectiu de facilitar-ne la seva comprensió, per a diferents perfils profesionals interessats en el tema.

 

Share

Comentaris tancats.