Projecte d’identificació única de pacients

Actualment, a l’àmbit sanitari de les Illes Balears, els Sistemes d’Informació (SI) estan adquirint un ús cada vegada més generalitzat. Tot i això, l’alt grau d’heterogeneïtat d’aquests SI provoca que l’intercanvi d’informació entre ells sigui molt complicat o, en alguns casos, impossible.

Logo_CCI

Dins l’àrea de Salut de la Fundació iBit, el projecte d’identificació única de pacients és una de les línies del CCI, i pretén dotar aquests sistemes heterogenis del nivell d’integració necessari en l’àmbit de la identificació de persones. Com que cada hospital és un ens amb un alt grau d’autonomia, succeeix que els números d’historial clínic (aquests números són els que permeten classificar, per exemple, les dades associades als episodis d’un pacient en un moment determinat en una única carpeta) poden ser diferents a cada hospital per a un mateix pacient o, fins i tot, pot succeir que un mateix pacient tengui diferents números d’historial oberts dins un mateix hospital.

Es parteix d’una situació inicial en què es disposa d’un conjunt de sistemes aïllats (cada hospital es considera un sistema aïllat), tots ells amb pacients registrats, però amb una sèries de deficiències:

  • Pobre qualitat de les dades
  • Dispersió de les dades
  • Falta d’integració entre sistemes: dificultats per unificar les dades entre els sistemes.

L’objectiu fonamental del projecte és idear un sistema que permeti establir una etiqueta d’identificació única (de forma automatitzada i transparent) per a cada ciutadà de les Illes Balears, possibilitant que les diferents entitats sanitàries puguin intercanviar informació sobre els pacients de forma eficaç i sense ambigüitats. Amb el mateix objectiu es pretén normalitzar el format de les dades emmagatzemades de cada persona a cada hospital.

El nucli d’aquesta línia de treball és un sistema EMPI (Enterprise Master Patient Index), encarregat d’assignar una etiqueta a cada ciutadà balear i permetre la interoperació entre els diferents SI sanitaris. Actualment existeix en entorn de producció una versió d’aquest sistema EMPI, tot i que s’està treballant en un nou model de nucli, per obtenir un millor rendiment i adaptació a l’entorn sanitari balear.

Paral·lelament al desenvolupament del nou model del nucli s’està dissenyant la interfície amb aquest nucli, considerant temes d’usabilitat i integració amb els sistemes d’identificació de professionals del sistema sanitari balear. Aquest projecte se centra en l’accés al nucli a través d’un portal web de consulta i administració, i a través d’un conjunt de serveis web.

Com a resultat de tot aquest projecte, els professionals del sistema sanitari balear tendran la possibilitat d’obtenir de manera instantània un informe de la qualitat de les dades dels pacients a cada hospital, cercar possibles duplicitats i depurar-les, cercar correspondències pel mateix pacient entre tots els hospitals del sistema sanitari balear, fins i tot per atenció primària i Targeta Sanitària Individual(TSI).

A més, cal remarcar que aquest projecte serveix de base pel projecte d’Història de Salut, del qual parlarem un altre dia.

Share

2 comments to Projecte d’identificació única de pacients