Avís Legal

CATALÀ

1.- Informació de la web
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informam als usuaris i visitants d’aquesta web que:
– El propietari del lloc web és: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (en endavant Fundación Bit).
– Dades del registre: Inscripció formalitzada en el Registre Únic de Fundacions el 15 d’octubre de 2012 per mitjà de resolució de la directora general de Relacions Institucionals i de Acció Exterior.
– Direcció: ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Illes Balears)
– Telèfon: 971784730
– Fax: 971784636
– Adreça de correu electrònic: info@ibit.org

2.- Descripció del servei
La Fundació Bit ofereix, i pot oferir, certs continguts descrits amb més detall a la web. Aquests continguts inclouran qualsevol material mostrat o transmès al lloc web, com per exemple: text, informació, dades gràfiques, articles de notícies, fotografies, imatges, il·lustracions, software, àudio clips o videoclips.
La Fundació Bit pot modificar aquestes serveis i les seves característiques de considerar-ho necessari.

3.- Acceptació de les condicions
Per a la utilització del lloc web o algun dels seus continguts accepta aquests termes i condicions. Per exemple, quan realitzi un comentari a una entrada.

4.- Limitació de responsabilitat
Reconeix que la Fundació Bit no té control ni obligació de prendre qualsevol acció en relació a: 1) quins efectes li pot produir el contingut de la web; 2) com pot interpretar o fer servir aquest contingut; 3) quines accions pot prendre com a resultat d’haver estat exposat al contingut.
La Fundació Bit no serà responsable de l’exactitud, compliment de copyright, legalitat, disponibilitat o decència del material disponible a espais de tercers i accedit mitjançant el nostre contingut o lloc web.

5.- Propietat Intel·lectual
El contingut del lloc web de la Fundació BIT està protegit per la llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Per veure una còpia d’aquesta llicència, pot visitar http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ o enviar una carta a Creative Commons 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Per tant, és lliure de:
– Copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra.
– Fer-ne obres derivades.
Amb les condicions següents:
– Reconeixement: Ha de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o qui emet la llicència. Més informació a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Excepcions a aquesta protecció general:
A) – Les publicacions “Ibitàcoles”. Aquestes obres es troben protegides per una llicència Reconeixement – No comercial – Compartir sota la mateixa llicència 3.0 Espanya de Creative Commons. Per veure una còpia d’aquesta llicència pot visitar la pàgina web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ o enviar una carta a Creative Commons 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Sobre el contingut protegit sota aquesta llicència és lliure de:
– Copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra
– Fer-ne obres derivades
Amb les següents condicions:
– Reconeixement: Ha de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o qui emet la llicència
– No comercial: No pot utilitzar aquesta obra per finalitats comercials
– Compartir sota la mateixa llicència: Si altera o transforma l’obra, o genera una obra derivada, tan sols la pot distribuir sota una llicència idèntica a aquesta.
B) El contingut de tercers que pugui trobar enllaçat al lloc web es regula pels termes i condicions establerts pel seus respectius autors, per tant cap de les dues llicències indicades anteriorment són aplicables.
En tot cas, podrà protegir-se el contingut de la pàgina web mitjançant altres llicències específiques que s’indicaran expressament. Conseqüentment, en el cas de que existeixin llicències específiques, aquestes hauran d’aplicar-se amb prioritat sobre la llicència general en tant que delimiten i detallen de forma més concreta els usos que es poden derivar del seu contingut.

6.- Política de Privacitat
Quan està navegant per Internet proporciona automàticament al servidor d’aquesta web la següent informació: La seva IP (identificador únic que utilitza per a la transmissió de paquets d’informació entre els ordenadors connectats a Internet), la data, l’hora d’accés, l’enllaç que l’ha fet arribar a aquesta pàgina, el seu sistema operatiu i el navegador que fa servir.
Per altra banda, les “cookies” d’aquesta pàgina web (identificadors alfanumèrics que es transfereixen al disc dur del teu ordinador), només s’utilitzen per conèixer el navegador que fa servir i el nombre de gent que visita les nostres pàgines. En cap cas les “cookies” d’aquesta pàgina recullen informació personal i tampoc combinen la informació recollida amb altres dades per a identificar-lo a vosté o a les seves dades personals.
Si bé recomanam deixar les “cookies” activades per utilitzar les funcions més interessants de la nostra web, des dels menús “Ajuda” o “Eines” del seu navegador pot gestionar l’acceptació o no de les mateixes.
Igualment, per a la prestació d’alguns serveis o l’ús per part seva d’algunes funcionalitats del lloc web, és possible que requerim la seva adreça de correu electrònic.
Cap d’aquesta informació és recollida per la Fundació Bit amb la intenció de conèixer detalls sobre el titular de la connexió a Internet, exceptuant els casos legalment establerts. Aquestes dades únicament seran utilitzades per al control i la realització automàtica d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas cedides o proporcionades a tercers.
Aquestes dades són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen al corresponent fitxer la titularitat del qual correspon a la Fundació Bit, que consta inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La Fundació Bit es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb allò establert en el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com qualsevol altre legislació aplicable.
El destinatari d’aquesta informació serà la Fundació Bit: ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Illes Balears).
De conformitat amb l’article 5.1 d) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació de consentiment per a la cessió de les seves dades, mitjançant:
A) Adreça electrònica: info@ibit.org
B) Enviament postal a Fundació Bit, ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Islas Baleares)
Ja faci servir una fórmula o l’altre per exercir els seus drets, haurà d’utilitzar el formulari corresponent al dret que vulgui exercir i que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a disposició del públic, complimentar-lo degudament i acompanyar-lo de fotocòpia del DNI de l’interessat o afectat.

7.- Condicions d’ús
Com usuari d’aquest lloc web et compromets a no disposar dels nostres continguts amb un propòsit il·legal o prohibit per aquestes Condicions d’ús o l’ordenament jurídic espanyol.
A mode d’exemple, i no d’enumeració tancada, accepta NO fer servir el nostre lloc web i els seus continguts:
1) Per qualsevol propòsit il·legal o no autoritzat;
2) Per crear o enviar correu electrònic no desitjat (spam) a la Fundació Bit o qualsevol altra pàgina o adreça de correu electrònic del lloc web;
3) Per interferir en el correcte funcionament del lloc o qualsevol de les activitats que en ell es desenvolupin i/o evitar qualsevol mesura que es pugui fer servir per prevenir o restringir l’accés a la web;
La Fundació BIT pot posar fi o suspendre qualsevol o tots els serveis si es vulnera algun dels termes de les Condicions d’ús.

8.- Modificació de les Condicions
La Fundació Bit es reserva el dret a modificar els termes d’aquest Avís Legal en qualsevol moment. Qualsevol modificació substancial (aquelles que afectin els punts 3 a 7, ambdós inclosos) serà notificada per la Fundació Bit mitjançant correu electrònic, la secció notícies o mecanisme similar. L’ús del nostre lloc web o algun dels seus continguts significarà l’acceptació dels termes modificats.

CASTELLÀ

1.- Información de la web
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, informamos a los usuarios y visitantes de esta web que:
– El propietario del sitio web es: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (en adelante Fundación Bit).
– Datos del registro: Inscripción formalizada en el Registro Único de Fundaciones el 15 de octubre de 2012 por medio de resolución de la directora general de Relaciones Institucionales y de Acción Exterior.
– Dirección: ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Islas Baleares)
– Teléfono: 971784730
– Fax: 971784636
– Dirección de correo electrónico: info@ibit.org

2.- Descripción del servicio
La Fundación Bit ofrece, y puede ofrecer, ciertos contenidos descritos con más detalle en la web. Estos contenidos incluyen cualquier material mostrado o transmitido al sitio web, como por ejemplo: texto, información, datos gráficos, noticias, fotografías, imágenes, ilustraciones, software, audio clips o videoclips.
La Fundación Bit puede modificar estos servicios y sus características de considerarlo necesario.

3.- Aceptación de las condiciones
Por la utilización del sitio web o alguno de sus contenidos acepta estos términos y condiciones. Por ejemplo, cuando realice un comentario en una entrada.

4.- Limitación de responsabilidad
Reconoce que la Fundación Bit no tiene control ni la obligación de llevar a cabo cualquier acción en relación a: 1) qué efectos le puede producir el contenido de la web; 2) como puede interpretar o emplear este contenido; 3) qué acciones puede emprender como resultado de haber estado expuesto a su contenido.
La Fundación Bit no será responsable de la exactitud, cumplimiento de copyright, legalidad, disponiblidad o decencia del material disponible en espacios de terceros y accedidos mediante nuestro contenido o sitio web.

5.- Propiedad Intelectual
El contenido del sitio web de la Fundación BIT está sujeto a la licencia Reconominiento 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, puede visitar http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ o enviar una carta a Creative Commons 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Por lo tanto, es libre para:
– Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.
– Hacer obras derivadas.
Con las siguientes condiciones:
– Reconocimiento: Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o quien emite la licencia. Más información en http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Excepciones a dicha protección general:
A) Las publicaciones “Ibitàcoles”. Estas obras están protegidas por una licencia Reconocimiento – No comercial – Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, puedes visitar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ o enviar una carta a Creative Commons 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Sobre el contenido protegido bajo esta licencia es libre para:
– Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
– Hacer obras derivadas
Con las condiciones siguientes:
– Reconocimiento: Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o quien emite la licencia
– No comercial: No puede utilizar esta obra para fines comerciales
– Compartir bajo la misma licencia: Si altera o transforma la obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuirla bajo una licencia idéntica a ésta.
B) El contenido de terceros que pueda encontrar enlazado en el sitio web se regula por los términos y condiciones establecidos por sus respectivos autores, por tanto ninguna de las dos licencias indicadas anteriormente son aplicables.
En todo caso, podrá protegerse contenido de la página web mediante otras licencias específicas que se indicarán expresamente. Consecuentemente, en el caso de que existan licencias específicas, éstas deberán aplicarse con prioridad sobre la licencia general en tanto que delimitan y detallan de forma más concreta los usos que se pueden derivar de dicho contenido.

6.- Política de Privacidad
Cuando navega por Internet proporciona automáticamente al servidor de esta web la siguiente información: Su IP (identificador único usado para la transmisión de paquetes de información entre los ordenadores conectados a Internet), la fecha, la hora de acceso, el enlace que te ha hecho llegar a esta página, tu sistema operativo y el navegador que utiliza.
Las “cookies” de esta página web (identificadores alfanuméricos que se transfieren al disco duro de tu ordenador), sólo se utilizan para conocer el navegador que utiliza y el número de gente que visita nuestras páginas. En ningún caso las “cookies” de esta página recogen información personal y tampoco combinan la información recogida con otros datos para identificarte a usted o a sus datos personales.
Si bien recomendamos dejar activadas las “cookies” para utilizar las funciones más interesantes de nuestra web, desde el menú “Ayuda” o “Herramientas” de su navegador puede gestionar la aceptación o no de las mismas.
Igualmente, para la prestación de algunos servicios o el uso por su parte de algunas funcionalidades del sitio web, es posible que solicitemos su dirección de correo electrónico.
Ninguna de esta información es recogida por la Fundación Bit con la intención de conocer detalles sobre el titular de la conexión a Internet, exceptuando los casos legalmente establecidos. Estos datos únicamente serán utilizados para el control y la realización automática de estadísticas de acceso y visitas a la web, y en ningún caso cedidos o proporcionados a terceros.
Estos datos son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a su correspondiente fichero, la titularidad del cual corresponde a la Fundación Bit, que consta inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.
La Fundación Bit se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como cualquier otra legislación aplicable.
El destinatario de esta información será la Fundación Bit: ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Islas Baleares)
De acuerdo con el artículo 5.1 d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el de revocación de consentimiento para la cesión de tus datos, mediante:
A) Dirección electrónica: info@ibit.org
B) Envio postal a la Fundación Bit, ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Islas Baleares)
Hagas uso de una fórmula u otra para ejercer sus derechos, deberá utilizar el formulario correspondiente al derecho que quiera ejercer y que la Agencia Española de Protección de Datos pone a disposición del público, cumplimentarlo debidamente y acompañarlo de fotocopia de DNI del interesado o afectado.

7.- Condiciones de Uso
Como usuario de este sitio web se compromete a no disponer de nuestros contenidos con un propósito ilegal o prohibido por estas Condiciones de Uso o el ordenamiento jurídico español.
A modo de ejemplo, y no de enumeración cerrada, acepta NO utilizar nuestro sitio web y sus contenidos:
1) Para cualquier propósito ilegal o no autorizado;
2) Para crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) a la Fundación Bit o cualquier otra página o dirección de correo electrónico del sitio web;
3) Para interferir en el correcto funcionamiento del sitio o cualquiera de las actividades que en él se desarrollen i/o evitar cualquier medida que se pueda emplear para prevenir o restringir el acceso a la web.
La Fundación Bit puede poner fin o suspender cualquiera o todos los servicios si se vulnera alguno de los términos de las Condiciones de Uso.

8.- Modificación de las Condiciones
La Fundación Bit se reserva el derecho a modificar los términos de este Aviso Legal en cualquier momento. Cualquier modificación sustancial (aquellas que afecten a los puntos 3 a 7, ambos inclusive) será notificada por la Fundación Bit mediante correo electrónico, la sección noticias o mecanismo similar. La utilización de nuestro sitio web o alguno de sus contenidos significará que acepta los términos modificados.

Share