Certificats de residència i empadronament

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (en endavant LAECSP) estableix com objectiu principal reconèixer el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics. La idea era, i en aquest camí s’està progressant, que el ciutadà pugui exercir els seus drets i complir amb els seus deures per via electrònica, facilitant així l’accés a la informació i als diferents procediments administratius.

Entre els procediments més requerits per la ciutadania i que abans s’adaptaren als termes i condicions de la LAECSP, facilitant per tant el seu accés per via electrònica, es troben la sol·licitud del certificat d’empadronament i la del certificat de residència. I ara és quan ve la pregunta de trivial, quina és la diferència entre aquests dos tipus de certificats? No implica el fet d’estar empadronat a un lloc també residir allà? Per què per tant hi ha dos certificats diferents? Ho intentam explicar a les següents línies.

Continua llegint ‘Certificats de residència i empadronament’

Share