60+1 Prácticas de Referencia

El estudio 60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España contiene 3 prácticas aportadas por las Islas Baleares en las cuales hemos trabajado desde la OTAE. En concreto se trata de SISTRA que se enmarca en la categoría de instrumentos de soporte a la tramitación electrónica, de HELIUM que está incluida en la categoría de sistemas de BackOffice / Gestión Interna y del propio Plan ANIBAL que se recoge en la categoría marco común de soporte al desarrollo de la administración electrónica.

El objetivo del estudio es dar a conocer algunas de las principales actuaciones llevadas a cabo por las distintas Administraciones autonómicas españolas, de manera que pueda servir como base de conocimiento para todas las Administraciones públicas, además se ha buscado lograr otros propósitos tales como: Continua llegint ’60+1 Prácticas de Referencia’

Share

El kit ANIBAL a mig i llarg termini

L’aposta ferma, en termes d’inversió, esforç i transferència, que el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Innovació, Desenvolupament Tecnològic, i de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica, fa amb el kit ANIBAL, és un fet que no escapa als socis i col·laboradors que participen en la implantació de l’administració electrònica segons l’estratègia definida al Pla ANIBAL. Però per reforçar-ne aquesta percepció i llançar un missatge als possibles i potencials socis, cal fer esment a les sessions que es duen a terme sobre cada un dels productes que integren el kit ANIBAL.

Aquestes sessions, a l’oficina tècnica les anomenam comitès de producte, tenen un doble objectiu. Per una banda, presentar totes les tasques que el govern i d’altres participants estan desenvolupant sobre cada producte. Per una d’altra, permetre que els actuals usuaris dels productes, així com als potencials col·laboradors, pugin expressar les seves incerteses i necessitats funcionals i tècniques sobre cada producte, així com aportar solucions funcionals o de caràcter tècnic mitjançant un desenvolupament concret. Llavors com que els productes del kit ANIBAL són de codi obert i d’accés públic (llicència GPL v3) és fa possible definir una fulla de ruta d’evolució mancomunada en la que poden participar tots els interessats, aportant millores, fent proves, liderant una implantació, etc. D’aquesta manera s’aconsegueixen tot un seguit de fites clares, algunes serien:

Continua llegint ‘El kit ANIBAL a mig i llarg termini’

Share

Impulsant l’adopció del catàleg de procediments

Ja vos hem contat que des de l’OTAE hem desenvolupat un catàleg de procediments tipus per tal que els ajuntaments puguin adaptar-lo a les seves particularitats i així no haver de partir des de zero ja que hi ha molta informació que es repeteix, per tant aquí posam en pràctica una de les polítiques bàsiques del Pla ANIBAL: reutilitzar per ser més eficients.

Ara amb la col·laboració de la FELIB, hem iniciat 4 sessions de difusió per tal d’impulsar l’adopció del catàleg entre els ajuntaments de les Illes Balears. Dues d’aquestes sessions ja s’han executat, varen ser els dies 16 i 23 de novembre, mentre que les properes seran el dimecres dia 30 de novembre i el dijous dia 15 de desembre a les 10:00 a la seu de la FELIB. Per tant els ajuntaments que no hi heu assistit encara vos podeu inscriure a una de les sessions que queden per executar.

Continua llegint ‘Impulsant l’adopció del catàleg de procediments’

Share

Conclusions de la jornada Software Lliure.

El passat 3 novembre va tenir lloc al Parc Bit la jornada Software Lliure. Implantació a les administracions públiques i a les pimes. La jornada va tenir una gran acollida, van assistir-hi aproximadament 95 persones repartides en les dues línies de treball proposades, administració electrònica i pimes.

La primera part es va fer de forma conjunta a l’auditori amb la inauguració d’Antoni Mateos, director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic i la ponència de Miguel Jaque, director gerent del CENATIC. Miguel Jaque va fer una introducció a les bases de Software Lliure entrant en l’enfoc jurídic i l’impuls que es fa des de les administracions a l’open source. Va establir les llibertats, els avantatges i els problemes que hi ha en l´ús del software lliure.

Continua llegint ‘Conclusions de la jornada Software Lliure.’

Share

Jornada d’experiències pràctiques de programari lliure a l’administració pública i a les pimes.

Des de l‘OTAE es vol donar continuïtat a la difusió del programari lliure a través de la divulgació de casos d’èxit en implantació d’eines lliures a diferents nivells de l’administració pública.

La missió de l’OTAE, ha estat des de l’inici, contribuir al desenvolupament de l’administració electrònica en el conjunt de les administracions públiques de les Illes Balears. Amb aquest objectiu s’ha vertebrat la realització i execució del Pla ANIBAL, pla que ha permès actuar de manera organitzada a les diferents administracions i iniciar així una cultura de compartir coneixement i tecnologia que ja ha vist els primers resultats amb la posada en producció d’un conjunt de projectes a diferents administracions de Balears (Campos, Felanitx, Manacor, Santa Margalida…). Ara bé, el vertader potencial del Pla ANIBAL encara està per arribar, ja que ara és quan s’ha d’iniciar, per una banda, la reutilització real de les experiències ja realitzades i, per altra, la implantació de la interoperabilitat entre administracions permetent generar les tan cercades economies d’escala.

Amb la finalitat de difondre la capacitat del software lliure en la millora de la competitivitat de les empreses i de l’efectivitat i eficiència en les gestions de l’administració pública i la seva relació amb els ciutadans hem organitzat, juntament amb l’àrea de Cibersocietat, una jornada el proper 3 novembre a l’auditori del Parc Bit. Continua llegint ‘Jornada d’experiències pràctiques de programari lliure a l’administració pública i a les pimes.’

Share

Catálogo de procedimientos para ayuntamientos en Open-Data

El catálogo de procedimientos tipo para ayuntamientos es una herramienta que permite a los ayuntamientos crear su catálogo de procedimientos a partir de una base ya trabajada. Básicamente está formado por un listado de procedimientos con una ficha asociada a cada procedimiento con los datos básicos ya rellenados, además incorpora un manual de personalización del catálogo. Todo ello en catalán y en castellano, y en licencia Creative Commons by-sa. Por tanto cualquier administración puede recogerlo y adaptarlo a sus particularidades sin ningún problema, de esta forma conseguimos que generar el catálogo de un ayuntamiento no sea tan costoso en trabajo debido a la reutilización de conocimiento. De la misma forma, por el tipo de licencia que hemos dado al catálogo cualquier consultora puede trabajar sobre él para desarrollar el catálogo de cualquiera de los más de 8000 municipios de España, puediendo ahorrar un trabajo importante de análisis.

Todo ello permite hacer un catálogo en formato fichas para hacer el trabajo de campo, pero después este catálogo se tienen que publicar en la sede electrónica y ello implica un importante trabajo de traspasar los datos al gestor de contenidos. Para hacer este trabajo más fácil hemos publicado el catálogo en formato de datos abiertos, de esta forma es muy sencillo cargar los datos en una aplicación de gestión de contenidos para la publicación del catálogo.

Continua llegint ‘Catálogo de procedimientos para ayuntamientos en Open-Data’

Share

La Ley del emprendedor y la administración electrónica

El pasado 29 de agosto se aprobó el Decreto Ley 5/2011 de apoyo a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa de las Islas Baleares. Su objetivo es promover la actividad generadora de riqueza y empleo a través de los emprendedores y de la micro, pequeña y mediana empresa de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Dicho Decreto Ley establece la administración electrónica como uno de los pilares sobre el que sustentar el crecimiento económico y la innovación que viene determinada por parte de los emprendedores. Vamos a ver con más detalle en que puntos de dicho Decreto Ley se menciona la administración electrónica:

  • En el segundo preámbulo, donde se analiza la normativa que afecta a dicho Decreto Ley se destaca la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible o la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y del Buen Gobierno de las Islas Baleares. Desde la OTAE estamos trabajando para desarrollar los servicios derivadas de las exigencias de estas normas.
Share

Twitter en las administraciones públicas

Cuenta de twitter de la OTAE

Cuenta de twitter de la OTAE

Sobra decir que las redes sociales de cada vez tienen más notoriedad y que las administraciones públicas se están subiendo al carro. Basta con mirar la cantidad de perfiles que tiene la administración general del estado en las redes sociales para corroborar dicha afirmación. Analizándola con más detalle vemos que la red social más destacada es twitter con 55 perfiles sobre el total de 130 (a día de hoy).

Vamos a ver algunos ejemplos destacados de uso en las administraciones públicas:

  • @policia. La cuenta de la policía nacional es una de las que más éxito tiene, y ya se está usando dicha cuenta para realizar gestiones de servicio policial, convirtiéndose en una alternativa al teléfono 091.
  • White House Office Hours. La oficina de la casa blanca establece unas horas determinadas donde personal de la casa blanca contesta en tiempo real a las cuestiones planteadas por los ciudadanos a través de twitter. Para utilizar dicho servicio se utiliza el hashtag #WHChat
  • @iBalears. Cuenta desde la cual el Govern de les Illes Balears explica su trabajo diario.
  • 10 Ejemplos de la Generalitat de Catalunya. En dicho post se explican casos de uso de como utiliza twitter la Generalitat. Podemos destacar el servicio de ofertas de empleo o el de emergencias.

Continua llegint ‘Twitter en las administraciones públicas’

Share

Visita a Campos

Antonio J. Mateos i Sebastià Sagreras visitant la sala de servidors.

Com ja hem explicat en qualque ocasió, Campos és un dels municipis pioners en la implantació del Pla ANIBAL, ahir es va realitzar una visita al municipi per part del Director General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears, . . . → Continua llegint: Visita a Campos

Share

CTT: Una eina molt útil

Centre Transferència Tecnologies

El CTT (Centre de Transferència de Tecnologies) és la resposta a l’article 46 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i a l’article 17 del Real Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat a dins l’àmbit de l’Administració Electrònica.

D’acord amb això, el CTT publica un directori general d’aplicacions i/o iniciatives amb l’objectiu d’afavorir la reutilització de solucions per a totes les Administracions Públiques. Aquest portal informa de projectes, iniciatives, serveis, normativa i solucions que s’estan desenvolupant en matèria d’Administració electrònica.

Continua llegint ‘CTT: Una eina molt útil’

Share