Sede electrónica del ayuntamiento de Campos

El ayuntamiento de Campos es uno de los más avanzados en cuanto a implantación de la administración electrónica en las Islas Baleares, tal y como se desprende del estudio elaborado por el OBSI. Ha sido uno de los ayuntamientos pioneros en acogerse a los principios marcados por el plan ANIBAL y desde la OTAE hemos participado activamente en el dicho proyecto. Uno de los aspectos a destacar del proyecto es la publicación de la sede electrónica. Vamos a ver algunos detalles de dicha sede:

  • Normativa. La sede electrónica se encuentra regulada en la ordenanza reguladora de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos municipales, que se publicó en el BOIB número 18 de 5 de febrero de 2010.
  • Trámites electrónicos. Desde la sede se permite iniciar los 9 trámites electrónicos que se tienen disponibles. Entre ellos están licencias de obra menor y mayor; solicitud de vado permanente y de acceso a la red de alcantarillado; certificado de empadronamiento, convivencia, de residencia para viajes…
  • Carpeta del ciudadano. Espacio donde el ciudadano puede ver el estado de sus trámites electrónicos, es donde se encuentran las respuestas en el entorno digital a la pregunta “¿Qué hay de lo mío?”. Las notificaciones electrónicas se realizan a través de este espacio. Continua llegint ‘Sede electrónica del ayuntamiento de Campos’
Share

OTAE 2012

Ja vos hem anat explicant quines són les tasques que venim fent des de la OTAE (Oficina Tècnica d’Administració Electrònica) amb el suport i la direcció de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Bàsicament, estem desenvolupant el Pla ANIBAL per tal d’avançar en la implantació de l’administració electrònica a les Illes Balears d’una manera eficaç i eficient.

Durant aquest 2012 els esforços es centraran en els següents aspectes:

  • Coordinació d’administracions. Bàsicament es tracta de conèixer el que estan fent les diferents administracions en quant a l’administració electrònica i coordinar els esforços d’elles per tal de que el procés d’implantació sigui més eficient i per tant costi manco doblers.
  • Interoperabilitat. En aquest cas els esforços es centraran en aconseguir que les administracions interoperin entre elles. Això és per tal de que els ciutadans no hagin d’aportar documentació que ja està en mans de l’administració i per tant els hi sigui més fàcil la relació amb l’administració. A llarg termini hem d’aconseguir eliminar allò de “li fa falta un paper”.
  • Components tecnològics. Diferents administracions han apostat per implantar l’administració electrònica amb la plataforma tecnològica alliberada en el marc del projecte ANIBAL. Això implica que s’hagi de gestionar el desenvolupament d’aquesta plataforma mitjançant la forja, a més de gestionar els comitès de producte. Continua llegint ‘OTAE 2012′
Share

60+1 Prácticas de Referencia

El estudio 60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España contiene 3 prácticas aportadas por las Islas Baleares en las cuales hemos trabajado desde la OTAE. En concreto se trata de SISTRA que se enmarca en la categoría de instrumentos de soporte a la tramitación electrónica, de HELIUM que está incluida en la categoría de sistemas de BackOffice / Gestión Interna y del propio Plan ANIBAL que se recoge en la categoría marco común de soporte al desarrollo de la administración electrónica.

El objetivo del estudio es dar a conocer algunas de las principales actuaciones llevadas a cabo por las distintas Administraciones autonómicas españolas, de manera que pueda servir como base de conocimiento para todas las Administraciones públicas, además se ha buscado lograr otros propósitos tales como: Continua llegint ’60+1 Prácticas de Referencia’

Share

El kit ANIBAL a mig i llarg termini

L’aposta ferma, en termes d’inversió, esforç i transferència, que el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Innovació, Desenvolupament Tecnològic, i de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica, fa amb el kit ANIBAL, és un fet que no escapa als socis i col·laboradors que participen en la implantació de l’administració electrònica segons l’estratègia definida al Pla ANIBAL. Però per reforçar-ne aquesta percepció i llançar un missatge als possibles i potencials socis, cal fer esment a les sessions que es duen a terme sobre cada un dels productes que integren el kit ANIBAL.

Aquestes sessions, a l’oficina tècnica les anomenam comitès de producte, tenen un doble objectiu. Per una banda, presentar totes les tasques que el govern i d’altres participants estan desenvolupant sobre cada producte. Per una d’altra, permetre que els actuals usuaris dels productes, així com als potencials col·laboradors, pugin expressar les seves incerteses i necessitats funcionals i tècniques sobre cada producte, així com aportar solucions funcionals o de caràcter tècnic mitjançant un desenvolupament concret. Llavors com que els productes del kit ANIBAL són de codi obert i d’accés públic (llicència GPL v3) és fa possible definir una fulla de ruta d’evolució mancomunada en la que poden participar tots els interessats, aportant millores, fent proves, liderant una implantació, etc. D’aquesta manera s’aconsegueixen tot un seguit de fites clares, algunes serien:

Continua llegint ‘El kit ANIBAL a mig i llarg termini’

Share

Impulsant l’adopció del catàleg de procediments

Ja vos hem contat que des de l’OTAE hem desenvolupat un catàleg de procediments tipus per tal que els ajuntaments puguin adaptar-lo a les seves particularitats i així no haver de partir des de zero ja que hi ha molta informació que es repeteix, per tant aquí posam en pràctica una de les polítiques bàsiques del Pla ANIBAL: reutilitzar per ser més eficients.

Ara amb la col·laboració de la FELIB, hem iniciat 4 sessions de difusió per tal d’impulsar l’adopció del catàleg entre els ajuntaments de les Illes Balears. Dues d’aquestes sessions ja s’han executat, varen ser els dies 16 i 23 de novembre, mentre que les properes seran el dimecres dia 30 de novembre i el dijous dia 15 de desembre a les 10:00 a la seu de la FELIB. Per tant els ajuntaments que no hi heu assistit encara vos podeu inscriure a una de les sessions que queden per executar.

Continua llegint ‘Impulsant l’adopció del catàleg de procediments’

Share

Conclusions de la jornada Software Lliure.

El passat 3 novembre va tenir lloc al Parc Bit la jornada Software Lliure. Implantació a les administracions públiques i a les pimes. La jornada va tenir una gran acollida, van assistir-hi aproximadament 95 persones repartides en les dues línies de treball proposades, administració electrònica i pimes.

La primera part es va fer de forma conjunta a l’auditori amb la inauguració d’Antoni Mateos, director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic i la ponència de Miguel Jaque, director gerent del CENATIC. Miguel Jaque va fer una introducció a les bases de Software Lliure entrant en l’enfoc jurídic i l’impuls que es fa des de les administracions a l’open source. Va establir les llibertats, els avantatges i els problemes que hi ha en l´ús del software lliure.

Continua llegint ‘Conclusions de la jornada Software Lliure.’

Share

Reaprofitar per estalviar

Els ajuntaments dels municipis de Campos i Manacor ja han posat a disposició de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica de la Fundació iBit, un seguit de tràmits i expedients informatitzats sobre les eines SISTRA i HELIUM. Ara mateix, qualsevol entitat que empri aquestes eines per la gestió de sol.licituds i expedients, es pot aprofitar de tota aquesta feina feta i l’únic que ha de fer és una adaptació a les característiques pròpies de la seva entitat. D’aquesta manera, per exemple pot posar en marxa un expedient complet de contractació amb un cost notablement més baix que si ho hagés de fer des de zero, ja que es pot basar en tota la feina ja validada pels responsables de l’expedient i els departaments jurídics d’aquests ajuntaments.

Properament es posarà a disposició de tothom també la feina feta per l’Ajuntament de Santa Margalida envers a tràmits telemàtics orientats al ciutadà.

Continua llegint ‘Reaprofitar per estalviar’

Share

Jornada d’experiències pràctiques de programari lliure a l’administració pública i a les pimes.

Des de l‘OTAE es vol donar continuïtat a la difusió del programari lliure a través de la divulgació de casos d’èxit en implantació d’eines lliures a diferents nivells de l’administració pública.

La missió de l’OTAE, ha estat des de l’inici, contribuir al desenvolupament de l’administració electrònica en el conjunt de les administracions públiques de les Illes Balears. Amb aquest objectiu s’ha vertebrat la realització i execució del Pla ANIBAL, pla que ha permès actuar de manera organitzada a les diferents administracions i iniciar així una cultura de compartir coneixement i tecnologia que ja ha vist els primers resultats amb la posada en producció d’un conjunt de projectes a diferents administracions de Balears (Campos, Felanitx, Manacor, Santa Margalida…). Ara bé, el vertader potencial del Pla ANIBAL encara està per arribar, ja que ara és quan s’ha d’iniciar, per una banda, la reutilització real de les experiències ja realitzades i, per altra, la implantació de la interoperabilitat entre administracions permetent generar les tan cercades economies d’escala.

Amb la finalitat de difondre la capacitat del software lliure en la millora de la competitivitat de les empreses i de l’efectivitat i eficiència en les gestions de l’administració pública i la seva relació amb els ciutadans hem organitzat, juntament amb l’àrea de Cibersocietat, una jornada el proper 3 novembre a l’auditori del Parc Bit. Continua llegint ‘Jornada d’experiències pràctiques de programari lliure a l’administració pública i a les pimes.’

Share

Catálogo de procedimientos para ayuntamientos en Open-Data

El catálogo de procedimientos tipo para ayuntamientos es una herramienta que permite a los ayuntamientos crear su catálogo de procedimientos a partir de una base ya trabajada. Básicamente está formado por un listado de procedimientos con una ficha asociada a cada procedimiento con los datos básicos ya rellenados, además incorpora un manual de personalización del catálogo. Todo ello en catalán y en castellano, y en licencia Creative Commons by-sa. Por tanto cualquier administración puede recogerlo y adaptarlo a sus particularidades sin ningún problema, de esta forma conseguimos que generar el catálogo de un ayuntamiento no sea tan costoso en trabajo debido a la reutilización de conocimiento. De la misma forma, por el tipo de licencia que hemos dado al catálogo cualquier consultora puede trabajar sobre él para desarrollar el catálogo de cualquiera de los más de 8000 municipios de España, puediendo ahorrar un trabajo importante de análisis.

Todo ello permite hacer un catálogo en formato fichas para hacer el trabajo de campo, pero después este catálogo se tienen que publicar en la sede electrónica y ello implica un importante trabajo de traspasar los datos al gestor de contenidos. Para hacer este trabajo más fácil hemos publicado el catálogo en formato de datos abiertos, de esta forma es muy sencillo cargar los datos en una aplicación de gestión de contenidos para la publicación del catálogo.

Continua llegint ‘Catálogo de procedimientos para ayuntamientos en Open-Data’

Share

La Ley del emprendedor y la administración electrónica

El pasado 29 de agosto se aprobó el Decreto Ley 5/2011 de apoyo a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa de las Islas Baleares. Su objetivo es promover la actividad generadora de riqueza y empleo a través de los emprendedores y de la micro, pequeña y mediana empresa de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Dicho Decreto Ley establece la administración electrónica como uno de los pilares sobre el que sustentar el crecimiento económico y la innovación que viene determinada por parte de los emprendedores. Vamos a ver con más detalle en que puntos de dicho Decreto Ley se menciona la administración electrónica:

  • En el segundo preámbulo, donde se analiza la normativa que afecta a dicho Decreto Ley se destaca la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible o la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y del Buen Gobierno de las Islas Baleares. Desde la OTAE estamos trabajando para desarrollar los servicios derivadas de las exigencias de estas normas.
Share