Jornada tècnica a Campos: “Els municipis dins l’entorn SmartCity”

La Fundació Bit, l’Ajuntament de Campos i la Universitat de les Illes Balears organitzen pel proper divendres 6 de juny la jornada tècnica “Els municipis dins l’entorn SmartCity” amb l’objectiu de difondre el concepte de les SmartCities en l’àmbit municipal per tal de fer les poblacions més intel·ligents a partir dels serveis municipals que s’ofereixen al ciutadà.

L’acte s’obrirà amb una presentació a càrrec del Director General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antonio Jorge Mateos Sastre, i del Batle de Campos, Sebastià Sagreras i comptarà amb ponències relacionades amb l’administració electrònica, la gestió de residus i serveis municipals i la infraestructura de dades espacial.

logosmartcity Continua llegint ‘Jornada tècnica a Campos: “Els municipis dins l’entorn SmartCity”’

Share

Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

El passat divendres dia 8 de juny es varen celebrar al Parc Bit, els diferents comitès de seguiment, avaluació i evolució dels productes que formen el kit ANIBAL.

L’ojectiu primer d’aquests comitès és el d’afavorir una evolució conjunta dels diferents productes i, a l’hora, mancomunada entre les diferents entitats locals interessades, per tal que siguin el més útils possible per a totes les entitats que els empren o sa n’aprofiten de la seva funcionalitat. Això s’aconsegueix fonamentalment, i deixant de banda aspectes de finançament, fent que tots els participants tinguin l’opció d’aportar millores o reportar bugs i que es sentin, tal com és la realitat, com a part important de l’esdevenir de les eines.

Continua llegint ‘Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL’

Share

Presentación geográfica de la implantación de la Administración Electrónica en Baleares en el año 2011

Recientemente, el Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) realizó un estudio acerca de la implantación de la Administración Electrónica contemplada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
El estudio constaba de una encuesta dividida en dos partes y realizada a los Ayuntamientos y Consells de las Islas Baleares. La primera parte recoge las respuestas a determinadas cuestiones relacionadas con la mencionada ley y la segunda parte recoge el nivel de implantación on-line de algunos procedimientos administrativos.
Como complemento a tal estudio, la Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) desarrolló una aplicación que ofrece una visualización geográfica de los resultados de dicho estudio.
Continua llegint ‘Presentación geográfica de la implantación de la Administración Electrónica en Baleares en el año 2011′

Share

Novetats normatives en matèria d’interoperabilitat administrativa

La Fundació iBit, i especialment el seu departament d’Administració Digital, està realitzant un important esforç en un dels camps més destacats en matèria TIC, la interoperabilitat dins l’Administració Pública. Doncs dins aquest camp hi ha hagut molt recentment desenvolupaments normatius destacats.

Segons la previsió de la disposició addicional primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat dins l’àmbit de l’Administració Electrònica, s’havien de desenvolupar tota una sèrie de normes tècniques d’interoperabilitat en diferents àmbits que serien d’obligat compliment per a les Administracions Públiques.

Doncs bé, algunes d’aquestes normes es publicaren al Butlletí Oficial de l’Estat del passat 30 de juliol de 2011, concretament les relatives a: Document Electrònic, la Digitalització de Documents, l’Expedient Electrònic, la Política de Signatura Digital i de certificats de l’Administració, els Requeriments de connexió a la Xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles, els Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics, així com des del paper o altres mitjans físics a formats electrònics i el Model de dades per a l’intercanvi de documents entre les Entitats Registrals.

Veiem una mica més sobre alguna d’aquestes normes.

Continua llegint ‘Novetats normatives en matèria d’interoperabilitat administrativa’

Share

La DGRDI se apunta a la Administración Electrónica

La ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos al sector público reconoce el derecho de los ciudadanos a la comunicación con las Administraciones por medios electrónicos, pero este derecho tiene como contrapartida que las Administraciones tienen que dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que pueda ser ejercido. En este sentido este proyecto plantea un conjunto de actuaciones estratégicas y tecnológicas alineadas con el Pla Anibal avalado por la Comissió Balear de Tecnologia i Comunicació.

El objetivo de este proyecto es la configuración del conjunto de procesos que forman el catálogo de procedimientos de la DGRDI sobre la infraestructura de las herramientas tecnológicas proporcionadas por el Govern de les Illes Balears, para ponerlos a disposición de los ciudadanos y habilitar la presentación de solicitudes y recepción de notificaciones por el canal telemático, así como mejora y modernización de la gestión interna de los expedientes que se deriven.

Continua llegint ‘La DGRDI se apunta a la Administración Electrónica’

Share

Web Multiadministratiu

El web Multiadministratiu no és més que una altra manera d’explotar la informació d’un repositori multiadministratiu. En aquest cas la informació està orientada cap al ciutadà que li facilita l’accés a tota la informació administrativa del conjunt de la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant un model de navegació senzilla, ràpida i per matèries, en comptes de fer-ho a partir d’estructures administratives, que provoquen dificultats per trobar respostes.

Els objectius d’aquest projecte coincideixen amb els que ja es varen exposar aquí. Per tenir una idea clara, el portal de l’informador és la explotació de les dades orientada als diferents informadors que poden fer comentaris sobre els procediments administratius que publiquen les distintes administracions i se presenta la informació organitzada de la següent manera:


Continua llegint ‘Web Multiadministratiu’

Share

Portal de l’Informador

El Portal de l’Informador és una plataforma multiadministrativa i multicanal que ofereix en un sol web la informació administrativa de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats locals de les Illes Balears que formen part d’aquest projecte, tant consells insulars com ajuntaments. La finalitat del portal és ser el punt d’accés únic de tota la informació administrativa del conjunt de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Continua llegint ‘Portal de l’Informador’

Share

Rolsac: Gestor de contenidos administrativos

Procedimientos del Govern con ROLSAC

ROLSAC es un gestor de contenidos de información administrativa. Dicha información está definida como organigramas, procedimientos administrativos, normativas, fichas informativas y personal. Por ejemplo, un procedimiento en ROLSAC es el reflejo de un procedimiento administrativo con sus trámites, normativas y documentos asociados.

Está pensado para que personal no técnico pueda administrar la información que una administración publica en su sede electrónica y de esta manera clasificarla según su familia, materias, hechos vitales, público objetivo etc. En la aplicación tienen cabida diferentes perfiles de usuario (editor, supervisor y administrador) que definirán el tipo de acceso que tendrán a las diferentes funcionalidades disponibles. Soporta multi idioma y permite realizar estadísticas de uso y auditorias de acceso.

Continua llegint ‘Rolsac: Gestor de contenidos administrativos’

Share

No més fotocòpies de DNI ni certificats d’empadronament

A la Llei 30/1992, de procediment administratiu comú, es va introduir, al seu article 35.F, el dret de la ciutadania en la seva relació amb l’administració “a no presentar documents no exigibles per les normes aplicables al procediment de que es tracti o que ja es trobin en poder de l’administració”.

Aquesta disposició és suficient, per exemple, per no haver de presentar un certificat d’empadronament per accedir a un servei d’un ajuntament, donat que qui ens ho està sol·licitant és el mateix que qui ens l’ha d’expedir. A pesar d’això, la inèrcia de les administracions és difícil de canviar, i encara trobarem molts de casos d’ajuntaments que per alguns serveis encara sol·liciten aquest certificat, obligant al ciutadà a acudir a dues finestretes diferents per un simple tràmit. Continua llegint ‘No més fotocòpies de DNI ni certificats d’empadronament’

Share

Mejorar las relaciones con el ciudadano a través de la revisión de procedimientos

La Ley 11/2007 (artículo 3) establece entre sus finalidades simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia con las debidas garantías legales. Por otra parte, en el artículo 34, recomienda que la aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y servicios vaya siempre precedida de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento. Dicha revisión debe ser realizada para lograr los siguientes objetivos:

  • Eliminación o reducción de la documentación a aportar y que da inicio a un trámite. Esto se puede realizar mediante la sustitución de datos innecesarios, la transmisión de datos o certificados por otros organismos (interoperabilidad entre Administraciones), o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.

  • Optimización de los tiempos de tramitación (mediante la gestión electrónica de los expedientes), y la consecuente mejora en los plazos de respuesta al ciudadano.

  • El equilibrio de las cargas de trabajo en su gestión y de las comunicaciones internas, simplificando los cauces para el intercambio y manipulación de la información (supresión de la burocracia).

  • La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.

Continua llegint ‘Mejorar las relaciones con el ciudadano a través de la revisión de procedimientos’

Share